Home » Difúze

Difúze

Difúze

Integrovaná izolace THERMO (obchodní označení v ČR) se používá v celé ploše šikmé střechy pod těžkou skládanou krytinu. Plní funkci pojistné hydro-izolace, tepelné a zvukové izolace a těsní podkroví proti pronikání větru, chladu a prachu. Dílce THERMO jsou desky z EPS (expandovaný pěnový polystyren) vypěňované ve speciálních formách, mají celý povrch jednolitý.
Jsou to důmyslně tvarované dílce, opatřené kanálky a žlábky, které po vyskládání na střešní latě vytvoří spolehlivou celoplošnou těsnou pojistnou hydro-izolaci. Veškeré povrchy dílců jsou slynuté. Voda v kapalném stavu se prakticky neprosadí. Povrchová nasákavost, měřená pro posouzení funkce pojistné hydro-izolace, byla po sedmi dnech naměřena 0,06 objem.%.
Takto jednoduše a spolehlivě je řešen problém funkce pojistné hydroizolace.

Problém difúze vodní páry z interiéru je integrovanou izolací THERMO řešen stejně spolehlivě.
V přiložené tabulce jsou uvedené vybrané hodnoty závislosti parciálního tlaku vodní páry na teplotě a relativní vlhkosti. Z tabulky je patrné, že při běžných teplotních a vlhkostních poměrech v interiéru a exteriéru, vyskytuje se častěji parciální přetlak vodní páry z interiéru směrem ven než naopak.
Za příklad může sloužit situace podmínek kdy v interiéru je běžná teplota 20°C, relativní vlhkost 60% (parciální tlak 1.402 Pa) a podmínky v exteriéru jsou : teplota 10°C, a extrémní relativní vlhkost 99%, tomu odpovídá parciální tlak 1.227,7 Pa (viz obr. č. 1).
Jak se s parciálním přetlakem vodní páry vypořádá integrovaná izolace THERMO ?
Desky z EPS vyrobené ve vypěňovací formě, vykazují vysoký difúzní odpor – řádově µ = 100.
Otazník je spárová difúze v zámcích a v horizontálním překrytí dílců THERMO.
Praktické zkušenosti jsou s difúzí vodní páry integrovanou izolací THERMO na střeše bazénu s vodní plochou cca 40 m2 vodní plochy.
Okolnosti vedly k tomu, že se rozkrývala střecha bazénu při venkovní teplotě cca -3°C a odhadované relativní vlhkosti okolo 15%. Uvnitř byla provozní teplota, tj. cca + 28°C a vysoká relativní vlhkost cca 85%. Z toho plyne, že rozdíl parciální tenze par mezi interiérem a exteriérem byl řádově 2 500 Pa. Jak se tento významný tlakový rozdíl projevil na dílcích integrované izolace THERMO ?
Na vrchní straně krytiny byla místy námraza – jinovatka. Spodní líc betonové krytiny byl bez známek vlhkosti. Kanálky v dílcích THERMO, vedoucí po spádu střechy, byly vlhké, místy mokré, u okapu z nich odkapávala voda, která mrzla až na okapovém plechu. Po rozkrytí dílců THERMO (zvláště v horní části střechy) bylo zřejmé, že :

  • na horizontálním styku dílců THERMO, v místě překrytí dílců nad střešními latěmi, docházelo ke kondenzaci
  • vlhkost se vyskytovala pouze ve spáře, ke které měl přístup chladný vzduch, vlhkost stékala k horizontálnímu kanálku dílceTHERMO a jím byla odváděna k centrálnímu kanálku po spádu střechy a následně kaskádovitě k okapu, v těchto kanálcích nebyly známky zamrzání kondenzátu
  • ostatní části dílců THERMO překrytých v místě uložení na střešní latě byly suché, zcela bez vlhkosti byly všechny spodní části THERMO a rovněž střešní latě a ostatní části konstrukce střechy pod dílci THERMO byly na všech plochách suché
  • na styku dílců THERMO po spádu střechy se nevyskytovala žádná vlhkost, dvojnásobné labyrintové těsnění vykazuje mnohem vyšší difúzní odpor než dvojité horizontální překrytí na střešních latích, napojení dílců THERMO mezi sebou po spádu střechy je řešeno zazubeným překrytím, které absorbuje nepřesnosti a tolerance laťování, kompenzuje nerovnost latí atp.

Po rozkrytí byly v místech s velkým výskytem vlhkosti v překrytí a vlhkosti v kanálcích vyměněny dílce za suché. Odebrané vzorky byly ihned zváženy. https://www.thermodach.cz/difuze/ https://www.thermodach.cz/difuze/ https://www.thermodach.cz/difuze/Po vysušení (28 dní) byly tyto dílce váženy znovu. Největší váhový úbytek byl menší než 0,05 % váhy před vysušením.
Z hlediska difúzního odporu celé plochy integrované izolace je horizontální překrytí dílců THERMO to místo, které dobře umožňuje difúzi parciálního přetlaku vlhkosti z interiéru ven. Event. vznikající kondenzát je naprosto spolehlivě odváděn ke krajům střechy, do okapu (viz obr. č. 2).

Praha květen 2007 Ing. Jan Maloušek

tab. 1.
Závislost částečného tlaku p (Pa) vodních par na teplotě t a relativní vlhkosti r vzduchu

Relativní vlhkost, r,%
Teplota t, °C
10 15 20 25
50 613,83 852,32 1168,37 1582,38
55 675,22 937,55 1285,21 1740,62
60 736,60 1022,78 1402,04 1890,86
65 797,99 1108,01 1518,88 2057,09
70 859,37 1193,24 1637,72 2215,33
75 920,75 1278,47 1752,56 2373,57
80 982,14 1363,70 1869,39 2531,81
85 1043,52 1448,94 1986,23 2690,05
90 1104,90 1534,17 2103,07 2848,28
95 1166,29 1619,40 2219,90 3006,52
100 1227,67 1704,63 2336,74 3164,76